W klasy gra się małym kamykiem, który popycha się czubkiem buta [...].
Julio Cortazar "Gra w klasy"

Niniejszy regulamin obowiązuje od 05 października 2020 r.

Kupujący może zawrzeć umowę ze Sprzedającym w drodze pisemnych, indywidualnych negocjacji kierowanych na adres Sprzedającego (Serenissima Biuro Tłumaczeń Katarzyna Antoniewicz, ul. Wojrowicka 10a/8, 54-434 Wrocław) wszystkich jej warunków, włączając w to warunki niniejszego regulaminu. W przypadku rezygnacji Kupującego z takich negocjacji zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu oraz obowiązującego prawa.

§1. Definicje

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu bądź nazwa miejscowości i numer nieruchomości, kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Dane kontaktowe – Serenissima Biuro Tłumaczń Katarzyna Antoniewicz, ul. Wojrowicka 10a/8, 54-434 Wrocław, e-mail: katarzyna/tlumacz@gmail.com, tel. +48 532 633 599
 3. Cennik produktów i dostaw – informacja o cenach produktów i kosztów ich dostawy znajdujące się na stronie www.wydawnictwoserenissima.pl
 4. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Karta produktu  – podstrona sklepu zawierająca informacje o produkcie.
 6. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz zdolna do czynności prawnych, które dokonują zakupu związanego bezpośrednio lub nie z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konsument  – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Koszyk – lista wybranych przez Kupującego produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 9. Miejsce wydania rzeczy  – adres pocztowy Kupującego bądź inne miejsce ustalone ze Sprzedawcą w zamówieniu.
 10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący bądź wskazana przez niego osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 11. Płatność – sposób dokonania zapłaty za produkt i dostawę wybrany przez Kupującego spośród wskazanych przez Sprzedającego na stronie sklepu.
 12. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy mogących być przedmiotem zamówienia podana przez Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny.
 13. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 14. Sklep – serwis dostępny na stronie internetowej www.wydawnictwoserenissima.pl, za pośrednictwem której Kupujący może złożyć zamówienie.
 15. Sprzedający – Serenissima Biuro Tłumaczeń Katarzyna Antoniewicz, ul. Wojrowicka 10a/8, 54-434 Wrocław, NIP 898-001-72-25.
 16. Termin realizacji – określona przez Sprzedawcę liczba dni roboczych niezbędnych do przewidywanego terminu realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego w Sklepie.
 17. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności jeśli rzecz nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, została wydana Konsumentowi w stanie niezupełnym, nie ma właściwości, o których zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed jej zawarciem.
 18. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, sposób dostawy, sposób płatności, miejsce wydania produktu, dane Kupującego wystarczające do realizacji zamówienia przez Sprzedającego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy między Kupującym i Sprzedającym.

§2. Zawarcie i realizacja umowy

 1. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać produkt do koszyka, wybrać sposób dostawy, wybrać sposób dokonania płatności, wybrać miejsce wydania przedmiotu umowy, złożyć zamówienie używając przycisku „zamów”.
 3. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia do realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany przez Kupującego w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia informacji o rozpoczęciu jego realizacji.
 4. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie.
 5. Realizacja zamówienia płatnego przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Płatność taka powinna nastąpić nie później niż 5 dni po złożeniu zamówienia przez Kupującego. W przypadku jej braku w tym terminie zamówienie zostanie przez Sprzedającego anulowane.
 6. Wysyłka przedmiotu umowy wraz z dokumentem sprzedaży następuje w terminie określonym w karcie produktu, zaś przy zamówieniach składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych w kartach produktów. Termin ten rozpoczyna swój bieg od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

§3. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie Ustawy Prawo Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w tej ustawie.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od chwili wydania rzeczy, zaś do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy Prawo konsumenckie lub na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.wydawnictwoserenissima.pl, bądź w każdej innej formie pisemnej zgodnej z przepisami Prawa konsumenckiego.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail podany przy zawieraniu umowy, bądź inny podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu przedmiot umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Odesłanie rzeczy będących przedmiotem umowy, od której Konsument odstąpił odbywa się na koszt i ryzyko Konsumenta.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy najtańszym zwykłym sposobem oferowanym przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsumentowi zgodnie z Ustawą Prawo konsumenckie nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§4. Rękojmia

Sprzedający ponosi względem Kupującego odpowiedzialność określoną w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 1. W przypadku stwierdzenia wady Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Prawo to jednak mu nie przysługuje jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo nie uczynił on zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 2. Konsument zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na jego adres pocztowy, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 5. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedający ustosunkuje się w terminie czternastu dni do złożonego oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 7. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 8. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 9. Upływ terminów do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§5. E-publikacje (pliki elektroniczne)

 1. Zrealizowanie zamówienia na pliki elektroniczne wymaga dokonania wcześniejszej wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Pliki elektroniczne zostają udostępnione do pobrania niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Format pliku elektronicznego jest podany na karcie produktu na stronie sklepu. Sprzedawca udostępnia pliki w formacie epub (przeznaczony na e-czytniki, tablety, smartfony; obsługiwany przez Adobe Digital Editions lub inny program obsługujący tego typu formaty, np. EPUBReader) lub mobi (przeznaczony na e-czytniki, komputery, telefony komórkowe; do otworzenia niezbędne jest oprogramowanie obsługujące ten format).
 4. Pliki elektroniczne zabezpieczane są przy pomocy Watermarku (znaku wodnego), czyli zaszyfrowanej informacji o użytkowniku, który zakupił produkt. Produkt ten może być Kupującemu udostępniony trzykrotnie.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe pobranie pliku oraz pobranie go na urządzenie pozbawione możliwości jego odczytu.
 6. W przypadku e-publikacji odstąpienie od umowy nie jest możliwe po jego wysłaniu Kupującemu z uwagi na charakter świadczenia.
 7. Reklamacjom nie podlegają format pliku e-publikacji oraz brak możliwości otworzenia pliku na urządzeniu, które nie obsługuje lub obsługuje nieprawidłowo zakupiony formatu pliku.

§6. Inne postanowienia

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem oraz niniejszym regulaminem.
 2. Ceny podawane przez Sprzedającego zawierają podatek VAT i są wyrażone w polskiej. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek jego części z obowiązującym prawem zastępuje się kwestionowane postanowienia odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa.
 4. Zmiany regulaminu i ich zakres będą publikowane na stronie www.wydawnictwoserenissima.pl.
  W trakcie realizacji zamówienia oraz w obowiązywania umowy Kupującego obowiązuje wersja re regulaminu zaakceptowana przez niego przy składaniu zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. Kwestie sporne podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.